พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ และบรรยายพิเศษ " ความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชน " เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องไพลินภูธาร ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมี นักเรียนนักศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการ กว่า ๔๐๐ คนและ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.. กิจกรรมการบรรยาย จากสำนักกรองข่าวแห่งชาติ บรรยาย เรื่อง ภัยคุกคามในปัจจุบันต่อความมั่นคงของชาติโดย นายกิตติ อรุณโรจนวัฒน์ นักการข่าวชำนาญการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. - การบรรยาย เรื่อง ชาติ / ศาสนา / สถาบันพระมหากษัตริย์ / และประวัติศาสตร์กาญจนบุรี โดย อาจารย์ลอดหล้าดาวดี บุญฤทธิ์มนตรี อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะศึกษากาญจนบุรี และ เพชรบุรี