ภาพกิจกรรม การจัดสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียน มหิดลรับตรง ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดสอบสัมภาษณ์ ผุู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบมหิดลรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น. โดยมีผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทั้ง 7 หลักสูตร * http://ka.mahidol.ac.th/th/curriculum.html เดินทางมาจากทั่วประเทศ รวมกว่า 300 คน
นอกจากนี้ ในวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรม นัดพบผู้ปกครองและผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ วิทยาเขตกาญจนบุรี และข้อมูลการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ติดตามประกาศผล การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 https://www.mahidol.ac.th/directadmission/ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 08 6377 9947