นักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ศึกษาดูงาน ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลาหัวหิน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 อาจารย์ ภวินท์ธนา เจริญบุญ และอาจารย์ เกียรติศักดิ์ จันทร์แก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการได้นำคณะนักศึกษาในรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 36 คน ไปศึกษาดูงาน ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลาหัวหิน ซึ่งเป็นโรงแรมที่เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นรีสอร์ทริมชายหาดแห่งแรกของไทย และผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับสากล
 
การเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจาก คุณวิทธณุ ชุ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณศรัณยา รัตนประภาต ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม และคุณดุจดาว จำเริญศักดิ์ศรี ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและจัดเลี้ยง โดยนักศึกษาที่เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับความรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากคณะผู้บริหาร ของโรงแรม เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลาหัวหิน ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในรายวิชาที่เรียนเพิ่มมากขึ้น