งานนิทรรศการโครงการวิจัย ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 (MUKA SENIOR PROJECT EXHIBITION 2017)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานงานนิทรรศการโครงการวิจัย ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 
(MUKA SENIOR PROJECT EXHIBITION 2017) โดยมี คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การแสดงผลงานวิจัยของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ก่อนจะสำเร็จการศึกษา การประกวดนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ กว่า 100 ผลงาน ซึ่งการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ได้กำหนดให้นักศึกษา นำเสนอผลงานด้วยภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ภาษา โครงการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการ ส่งเสริมให้นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างเพื่อนต่างสาขาวิชา หรือนักศึกษารุ่นน้อง รวมทั้ง รับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้มีเวที นำเสนอผลงานทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ๆ หรือ การต่อยอดผลงานวิชาการ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และมีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
และนอกจากนี้ ได้มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในเรื่อง Resume 4.0 โดยวิทยากร จากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรับสมัครงาน ความรู้เทคนิคการเขียน จดหมายสมัครงานในระบบ super resume ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พร้อมทั้งการมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตร ให้กับผลงานวิจัยของนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ในแต่ละหลักสูตร กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษาโดยตัวแทนคณาจารย์แต่ละหลักสูตร ได้กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา กิจกรรม ดังกล่าว จัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี