นักศึกษาและบุคลากร ม.มหิดล จับมือนักศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมสัมพันธ์ศึกษาเรียนรู้ การสร้างฝายชะลอน้ำ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการหัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตกาญจนบุรีและบุคลากร ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย นักศึกษาพิเศษ ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (A person with differently abled ) และนักศึกษาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเดินทางมาจัดกิจกรรม ศึกษาเรียนรู้ “ การสร้างฝายชะลอน้ำ ”
ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาพิเศษ และนักศึกษาทั่วไป ได้เรียนรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างบูรณาการ (Inclusive Society) ณ พื้นที่ป่าภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี