คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ธิติ ตุลยาทิตย์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วัชระ จินตโกวิท และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร และ คณะผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน จาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาส เดินทางมา เยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ “Smart Agriculture” เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรต่าง ๆ แล้วนำข้อมูลมาพัฒนาองค์กร 
 
โดยในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานครั้งนี้ ผศ.ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้แทนอาจารย์ จากสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะผู้ศึกษาดูงาน และนอกจากนี้ ดร.ธิติ ตุลยาทิตย์ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาธรณีศาสตร์ ได้นำคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์ และ คุณสุภัทร ประสพศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรนำเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พืช (Herbarium) แห่งภาคตะวันตก http://ka.mahidol.ac.th/herbarium/ โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ พนักงานในส่วนงาน ประมาณ 150 ราย