โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560

เมื่อเวลา 08.00 งานบริหารทั่วไป (สวัสดิการบุคลากร ) ได้จัดโครงการ ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากร โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องสุขภาพของบุคลากร ซึ่งสุขภาพที่ดีย่อมก่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และการมีสุขภาพที่ดีเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย จึงได้ดำเนินการจัดตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลสุขภาพของตนเอง อีกทั้งยังเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงของโรคหรือความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดความรุนแรงของโรคเพื่อเข้ารับรักษาตั้งแต่อาการยังไม่รุนแรง โดยมีบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพโดยพร้อมเพรียงกัน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี