การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขต ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขต ครั้งที่ 3/2560 โดยคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย นายรณชัย จิตวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายเสียง ศักดิ์พิสิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี นายวรวิศว์ เมฆนพรัตน์ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ต่าง ๆในจังหวัดกาญจนบุรีที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย ดร.มีชัย วีระไวทยะ และรองอธิการบดี คณบดีจากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ร่วมกันเสนอแนวทางตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย สืบเนื่องต่อจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เพื่อให้การพัฒนาวิทยาเขตสอดคล้องกับเป้าหมายตามวิสัยทัศน์พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย ชั้น4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี