พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล 3 ตำบล และ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการทางวิชาการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และลงนาม ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล 3 ตำบล และ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช สังข์อยุทธ์ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ความเป็นมาในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งการทำข้อตกลงร่วมกัน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ประสานความร่วมมือ กับ องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 3 ตำบล ประกอบด้วย อบต.ลุ่มสุ่ม อบต.วังกระแจะ และอบต.สิงห์ พร้อมด้วย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน อำเภอไทรโยค ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ บูรณาการทางวิชาร่วมกัน โดยจะนำระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพและทันสมัยมา ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาชุมชน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืน ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนวัตกรรมเทคโนโลยี ตลอดจนการบริการวิชาการ อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพยกระดับคุณภาพชีวิต ร่วมมือกันบูรณการให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน 
โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย นายณัฐพล เทศนานัย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค นายสายันต์ แสงเคลือบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ และผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี