ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และวิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งรักษาการในตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 พร้อมผู้บริหารของวิทยาเขตกาญจนบุรี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายใน วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล ตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่ ศาลตายาย พระพุทธรูปบริเวณหอพักนักศึกษา และพระพุทธรูปลานธรรม พร้อมทั้ง เข้าถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณโถง ชั้น4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี