พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา โดย วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับวิทยาเขตกาญจนบุรี และข้อมูลด้านการศึกษาเล่าเรียนตลอดหลักสูตร การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรงานการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการใช้เป็นแนวทางปฎิบัติและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
นอกจากนี้ ทีมสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้แนะนำคณะทำงานและ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมกันคัดเลือกประธานและรองประธานของนักศึกษาและกิจกรรมในช่วงสุดท้ายนักศึกษาได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษารุ่นพี่และอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาของตนเอง โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมรับการปฐมนิเทศ ประมาณ 200 คน ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช สำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา )