กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษา ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเข้ามาใช้ชีวิตและศึกษาต่อชั้นปีที่2 ที่วิทยาเขตกาญจนบุรี
โดย อาจารย์ ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค รักษาการรองหัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยการ ด้านพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ อาจารย์ ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ รักษาการรองหัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ ด้านการศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตกาญจนบุรี และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมให้ข้อมูลกับนักศึกษา
นอกจากนี้ ในกิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับเกียรติจากหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่อำเภอไทรโยค โดยคุณอัจฉราภรณ์ ปั้นทองคำ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ ผู้แทนจากที่ว่าการ อำเภอไทรโยค มาให้ความรู้ ใน หัวข้อ “การมีส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่นและสิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการโอนย้าย ทะเบียนบ้าน” คุณพัชรรินทร์ สตาร์รุ้ง พยายาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้แทน จากโรงพยาบาลไทรโยค มาให้ความรู้ในหัวข้อ “การเข้ารับบริการและสิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษา” และ ร้อยตำรวจโทพิษณุ พรหมมี หัวหน้างานจราจร สถานีตำรวจภูธรอำเภอไทรโยค ให้ข้อมูลในหัวข้อ “ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร” ซึ่งจะเป็นข้อมูลการติดต่อราชการที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาได้รับทราบและสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตในวิทยาเขตกาญจนบุรี
ซึ่ง การจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่ก้าวเข้ามาสู่วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับทราบข้อมูล และมีความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมต่อการใช้ชีวิตตลอดทั้งปีการศึกษา อันเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการดำรงชีวิตประจำวันควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ 
ณ ห้องบรรยายไพลินภูธาร(L-500) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี