มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแนะนำหลักสูตร ในงานแสดงผลงานนวัตกรรมและวิจัย กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ 6