พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

มื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา09.00 น. สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดย อาจารย์ ดร. จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค รักษาการรองหัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการด้านพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมไพลินภูธาร ชั้น 3 อาคารเรียนรวม