การฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 และได้ร่วมกับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่งานการศึกษา ดำเนินการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อยฯ ครั้งที่ 1 ที่วิทยาเขตกาญจนบุรี ) ให้กับว่าที่บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 12 กันยายน 2560 และนอกจากนี้ นักศึกษารุ่นน้องทั้ง 6 สาขาวิชา ได้ร่วมกันจัดทำซุ้มประจำหลักสูตร โดยมีการออกแบบอย่างสวยงาม เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ พี่บัณฑิต โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ได้ร่วมกันแสดงความยินดี และบันทึกภาพร่วมกับว่าที่บัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี