สาขาพาณิชย์ศาสตร์และการจัดการ นำนักศึกษา "รายวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" สัมผัสวิถีชุมชน เรียนรู้วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไทย ๆ

อาจารย์ภวินทร์ธนา เจริญบุญ พร้อมด้วยอาจารย์เกียรติศักดิ์ จันทร์แก้ว นำนักศึกษา รายวิชา "การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" ซึ่งเป็นรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ ที่เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เดินทางเยี่ยมชม เรียนรู้ วัฒนธรรมวิถีชุมชนแบบไทย ที่สืบสานมาเป็นเวลายาวนาน ณ ชุมชนบ้านห้วยสะพาน จ.กาญจนบุรี โดยนักศึกษาได้รับความรู้และเพลิดเพลินกับการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน เช่น การเพาะกล้ามะสัง กิจกรรมดอกไม้ประดิษฐ์จากปอเต่า การสานกำไลและแหวนจากเถาวัลย์ทอง ซึ่งล้วนแต่เป็นวัตถุดิบจากชุมชนแห่งนี้ พร้อมทั้งชมการแสดงการละเล่นต่าง ๆ ที่หาชมได้ยาก ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชน