ผู้บริหารม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าพบสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายกฤษณ์ ขาวบาง ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าพบ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และส่วนราชการ ในจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และปรึกษาหารือความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กับส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี อันจะเป็นการสานสัมพันธ์อันดีเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดต่อไป