ผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนโนบายสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ

ในระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานจัดโครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร โดยมีกิจกรรม เช่นการจัดทำแผนปฎิบัตงาน กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร ในการพัฒนาบุคลากรให้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย และพัฒนามาตรฐานการปฎิบัติงาน ก้าวสู่การเป็นองค์กรคุณภาพอย่างยั่งยืน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี