นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปิดกระป๋อง (Open Can) ครั้งที่ 25 (ระดับประเทศ)

นักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ และรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 การประกวด"ดาว" ในการเข้าร่วม “ แข่งขันกีฬาเปิดกระป๋อง (Open Can) ครั้งที่ 25 (ระดับประเทศ)
 
โดยมีตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ดังนี้ 
1.นางสาว ชลาลัย สะถาน
2.นาย พงศภพ กาญจนปัญจพล
3.นาย ธนชิต พิพัฒน์วิทยานนท์
4.นาย พิรกร นุดล
และตัวแทน นศ.ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 การประกวด"ดาว" นางสาว แพรพลอย ขันติวงษ์
 
โดยมี อาจารย์เปล่งสุรีย์ เที่ยงน้อย หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วยคณาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร เป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
 
ในงานดังกล่าว นอกจากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการแล้ว ยังมีการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแตงโม” ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ส่งผลงาน “SUIKA SAN” เข้าร่วมแข่งขัน และยังมีการแข่งขันกีฬา ประกวดดาว เดือนและดาวค้างฟ้า และ ประกวดกองเชียร์และผู้นำเชียร์ ซึ่งกีฬาเปิดกระป๋อง หรือ Open Can เป็นการแข่งขันทักษะด้านต่างๆ ของนิสิตนักศึกษา ที่ศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และอุตสาหกรรมเกษตร จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 17 สถาบัน ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2561