PA-Visit ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาเขตกาญจนบุรี

วันที่ 31 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA Visit) ระหว่างวิทยาเขตกาญจนบุรีกับมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรีพร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรีให้การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี