สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ฝึกให้นักศึกษาปฎิบัติจริง การจัดการไฟป่าและการควบคุม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ อ. ดร. กีรติ ศรีประไหม และ อาจารย์ดร.วิมลมาศ บุญยั่งยืน พร้อมด้วยงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ฝึกปฎิบัติการภาคสนาม ให้กับนักศึกษาราย วิชา การจัดการไฟป่าและการควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ โดย ให้ความรู้เรื่องการดับไฟป่า การใช้เครื่องมือในการดับไฟป่า และเทคนิคการทำแนวกันไฟป่า เพื่อให้นักศึกษาได้ ฝึกปฏิบัติจริง ในสถานที่จริง หากเกิดเหตุฉุกเฉิน นักศึกษา สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เมื่อเกิดเหตุได้ทันที
 
โดยรายวิชาการจัดการไฟป่าและการควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ เป็นรายวิชาที่เปิดสอน ทุกปีในช่วงอากาศเเห้งแล้ง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกเรียนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เเละสามารถปรับตัวเพื่อให้ตัวเองมีทักษะการป้องกันตนเองในยามเกิดภัย อีกทั้งสามารถนำความรู้เเละทักษะที่ได้ฝึกมา ถ่ายทอดให้กับผู้อื่น อีกทั้งสามารถช่วยเหลือผู้อื่น ทำให้ลดจำนวนของผู้ประสบภัยกรณีเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น ดังคำกล่าวที่ว่า Self Help , Mutual Help and Public Help.