ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ สสวท. ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการอบรมครูเชิงปฎิบัติการด้านธรณีศาสตร์ มุ่งสู่การเรียนรู้รูปแบบใหม่

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิกาบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
โดยพิธีลงนามครั้งนี้ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิกาบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นำ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๔๐ คน ภายใต้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวพร้อมทั้งเริ่มต้นกิจกรรมแรกในการฝึกอบรมให้กับผู้เข้าร่วมพิธีในวันดังกล่าวด้วย
 
ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรีด้านวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีลงนามครั้งนี้ เพื่อความร่วมมือ อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านธรณีศาสตร์ นำไปสู่การวิจัย และพัฒนา คิดค้น และใช้นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในทุกด้าน การจัดการเรียนการสอนด้านธรณีศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ มุ่งพัฒนาพื้นฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ อีกทั้งจะมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ด้านGeosciences Education เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ
 
ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานด้านคุรุวิจัยและยุววิจัยในอนาคตต่อไป ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีได้ตระหนักถึงการถ่ายทอดความรู้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ เพื่อให้รับทราบองค์ความรู้ใหม่ทางด้านธรณีศาสตร์ เพื่อ ตอบสนองภารกิจของสถาบันฯ ในการพัฒนากำลังคนและเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป พิธีดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี