นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับทุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศจีน

Students from Food Technology program have received Scholarships for Undergraduate Student Mobility Program 2018 from Mahidol University for research activity in China
 
Ms. Natrapee Panthong (left), 4th year student of Food Technology program, Mahidol University Kanchanaburi Campus (MUKA), has received Scholarships for Undergraduate Student Mobility Program 2018 from Mahidol University. Ms. Pimploy Kantiwong (right), 4th year student of Food Technology program, MUKA, has received Scholarships for Undergraduate Student Exchange Program 2018 from MUKA. Both of them have participated the exchange program at South China University of Technology (SCUT), Guangzhou, P.R. China during March 1 – April 30, 2018 (61 days totally).
 
Ms. Natrapee and Ms. Pimploy have joined this program to carry out some parts of their senior research project entitled “Effect of lipids on starch digestibility and physical properties of rice starch and rice flour” at SCUT under supervision of Prof. Huang Qiang (middle), School of Food Science and Engineering, SCUT and Asst. Prof. Dr. Rungtiwa Wongsagonsup, Division of Food Technology, MUKA.
 
นางสาวนาฏรพี ปานทอง (ซ้าย) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561 (Scholarships for Undergraduate Student Mobility Program 2018) และนางสาวพิมพลอย ขันติวงษ์ (ขวา) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยเดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ South China University of Technology กวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 รวม 61 วัน 
โดยในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้นักศึกษาได้ไปศึกษาวิจัยบางส่วนของโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีในหัวข้อเรื่อง "ผล กระทบของไขมันต่อความสามารถในการย่อยสตาร์ชและคุณสมบัติทางกายภาพของสตาร์ชข้าวเจ้าและแป้งข้าวเจ้า (Effect of lipids on starch digestibility and physical properties of rice starch and rice flour) ที่ South China University of Technology " 
ภายใต้การดูแลของ Prof. Huang Qiang (กลาง), School of Food Science and Engineering, South China University of Technology และ ผศ. ดร. รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี