TH  |  EN 
สมุดโทรศัพท์
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ภายใน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศวิทยาเขตกาญจนบุรี thatchavee.lee@mahidol.ac.th 1405
อาจารย์อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ amnat.jar@mahidol.ac.th 2517
อาจารย์สุริยา บุตรพันธ์ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ suriya.but@mahidol.ac.th -
อาจารย์อนัญญา กรรณสูต อาจารย์ ananya.kan@mahidol.ac.th -
อาจารย์เฉลิมพล ศรีทอง อาจารย์ chalermpon.sri@mahidol.ac.th 2205
อาจารย์ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ อาจารย์ teerapong.tea@mahidol.ac.th 2205
อาจารย์มณีรัตน์ รุมสำโรง อาจารย์ maneerat.rum@mahidol.ac.th 2204
อาจารย์ดวงสมร มะโนวรรณ อาจารย์ duongsamorn.man@mahidol.ac.th 2204
อาจารย์พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา อาจารย์ pornpawee.wor@mahidol.ac.th -
อาจารย์โศภนา พิชิตพรชัย อาจารย์ sopana.pic@mahidol.ac.th -
อาจารย์ภวินทร์ธนา เจริญบุญ อาจารย์ ronnaphop.cha@mahidol.ac.th 2205
อาจารย์เกียรติศักดิ์ จันทร์แก้ว อาจารย์ keattisak.cha@mahidol.ac.th -
อาจารย์วุฒิสิทธิ์ บุญประเสริฐสุข อาจารย์ vuttisit.boo@mahidol.ac.th -
อาจารย์ธนชาต ฤทธิ์บำรุง อาจารย์ thanachat.rit@mahidol.ac.th -
อาจารย์ปรัชญา เตวิยะ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร pratchya.tay@mahidol.ac.th 2602
อาจารย์ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร อาจารย์ sirisak.soo@mahidol.ac.th -
รองศาสตราจารย์ถาวร วินิจสานันท์ อาจารย์ taworn.vin@mahidol.ac.th 2116
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ จินตโกวิท อาจารย์ watcharra.chi@mahidol.ac.th 2509
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุฒน์ อยู่ยงเวชช์ อาจารย์ suravoot.yoo@mahidol.ac.th -
อาจารย์ชลธิรา แสงศิริ อาจารย์ chontira.san@mahidol.ac.th 2502
อาจารย์ประภาพรรณ ซอหะซัน อาจารย์ prapapan.saw@mahidol.ac.th -
อาจารย์เนติยา การะเกตุ อาจารย์ netiya.kar@mahidol.ac.th -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ อาจารย์ charturong.cha@mahidol.ac.th -
อาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย อาจารย์,รองหัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการด้านบริการวิชาการ thanakorn.thi@mahidol.ac.th -
อาจารย์ชนาณัฐ แก้วมณี อาจารย์ chananat.kae@mahidol.ac.th -
อาจารย์เปล่งสุรีย์ เที่ยงน้อย หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร plengsuree.thi@mahidol.ac.th 2517
ผู้ช่วยศาสตาจารย์รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์ อาจารย์ rungtiwa.won@mahidol.ac.th 2507
อาจารย์รณชัย ยอดดำเนิน อาจารย์ ronnachai.yod@mahidol.ac.th 2517
อาจารย์จารุภัทร ลือชา อาจารย์ jarupat.lue@mahidol.ac.th -
อาจารย์สิริยุภา เนตรมัย อาจารย์ siriyupa.net@mahidol.ac.th -
อาจารย์เรณู เย็นเกษ อาจารย์ renoo.yen@mahidol.ac.th 2505
อาจารย์จีรัณ กิ่งแก้ว อาจารย์ jeerun.kin@mahidol.ac.th -
อาจารย์ฐิติศิลป์ กิจเชวงกุล อาจารย์ thitisilp.kij@mahidol.ac.th -
อาจารย์นัทธีวรรณ อุดมศิลป์ อาจารย์ natteewan.udo@mahidol.ac.th -
อาจารย์จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ,รองหัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการด้านพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ chutamas.suk@mahidol.ac.th 2519
อาจารย์จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์ อาจารย์ chanpen.sar@mahidol.ac.th 2519
อาจารย์เจษฎา แพนาค อาจารย์ chetsada.pha@mahidol.ac.th 2617
อาจารย์ไพพรรณ แพเจริญ อาจารย์ paiphan.pae@mahidol.ac.th 2617
อาจารย์วีระชน สว่างเพราะ อาจารย์ weerachan.saw@mahidol.ac.th 2617
อาจารย์เสน่ห์ จิตต์กลาง อาจารย์ sanae.jit@mahidol.ac.th 2519
อาจารย์ปิยทิพย์ ปิยพันธุ์ อาจารย์ piyathip.piy@mahidol.ac.th 2519
อาจารย์สัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย อาจารย์ sampan.ton@mahidol.ac.th 2519
อาจารย์สุภัทรา ชื่นชอบ อาจารย์ supatra.chn@mahidol.ac.th 2617
อาจารย์ชมชื่น ศิริผันแก้ว อาจารย์ chomcheun.sir@mahidol.ac.th 2502
อาจารย์พรวิวรรณ โพธาสินธุ์ อาจารย์ pornwiwan.pot@mahidol.ac.th -
อาจารย์ธิติ ตุลยาทิตย์ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาธรณีศาสตร์ dhiti.tul@mahidol.ac.th -
อาจารย์ปริญญา พุทธาภิบาล อาจารย์ prinya.put@mahidol.ac.th 2501
อาจารย์สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ sutatcha.hon@mahidol.ac.th -
ศาสตราจารย์สง่า ตั้งชวาล อาจารย์ sanga.tan@mahidol.ac.th 2501
อาจารย์ปิยะธิดา แสงทอง อาจารย์ piyatida.san@mahidol.ac.th -
อาจารย์ทรงคุณ บุญชัยสุข อาจารย์ songkhun.boo@mahidol.ac.th -
อาจารย์หนึ่งฤทัย ธาราวัชรศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ nuengruithai.tha@mahidol.ac.th 2605
อาจารย์วราภรณ์ ตรีพรหม อาจารย์,รองหัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการด้านบริหารงานวิจัย waraporn.the@mahidol.ac.th -
อาจารย์ขวัญชนก จันทร์สว่าง อาจารย์ kwuanchanok.cha@mahidol.ac.th 2605
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช สังข์อยุทธ์ อาจารย์ nongnuch.sun@mahidol.ac.th 2509
อาจารย์อรณัฏฐา ศุปธรรม อาจารย์ ornnattha.sup@mahidol.ac.th 2605
อาจารย์พินน์นรา โรจน์วิรัตน์ อาจารย์ pinnara.roj@mahidol.ac.th -
อาจารย์อัศวเทพ คูณทวีพาณิชย์ อาจารย์ asawathep.cun@mahidol.ac.th -
อาจารย์นิธิมา สุทะพินธ์ อาจารย์ nitima.sut@mahidol.ac.th -
อาจารย์วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์,รองหัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการด้านการศึกษา weerawut.cha@mahidol.ac.th -
อาจารย์ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์ อาจารย์ yutthana.pha@mahidol.ac.th 2616
อาจารย์สุธาทิพย์ สินยัง อาจารย์ suthatip.sin@mahidol.ac.th 2613
อาจารย์มนต์ชัย พุ่มแก้ว อาจารย์ monchai.pum@mahidol.ac.th -
อาจารย์ชลลดา เลาะฟอ อาจารย์ chollada.lao@mahidol.ac.th -
อาจารย์วิมลมาศ บุญยั่งยืน อาจารย์ wimonmas.boo@mahidol.ac.th -
อาจารย์ปริชาติ เวชยนต์ อาจารย์ parichat.wet@mahidol.ac.th -
อาจารย์กีรติ ศรีประไหม อาจารย์ keerati.sri@mahidol.ac.th -
นางสาวปิยพรรณ อำไพวิทย์ หัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตฯ,รองหัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อมด้านอาคารที่พักอาศัยและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม piyapan.ump@mahidol.ac.th 1408
นายนิรันดร์ เพียงลิ้ม หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป niran.pia@mahidol.ac.th 1115
นางสาวนันทภัค สระบัว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป nuntapak.sar@mahidol.ac.th 1404
นางสาวสร้อยฟ้า เจริญสุข นักทรัพยากรบุคคล soifha.chr@mahidol.ac.th 1109
นางสาวพภัสสรณ์ ปิ่นจุ บุคลากร phapasorn.pin@mahidol.ac.th 1114
นางสาวพรรณณีย์ บุญมีลาภ พนักงานธุรการ pannee.boo@mahidol.ac.th 1118
นายธนโชติ มะนาวหวาน พนักงานบริการเอกสารทั่วไป tanachot.man@mahidol.ac.th 1113
นายธนิต จรัสฉัตรแก้ว นักวิชาการพัสดุ thanit.jar@mahidol.ac.th 849 ต่อ 6126
นางสาวมนันยา หนูขาว รองหัวหน้างานบริหารทั่วไปด้านแผนพัฒนาคุณภาพและคลังความรู้ mananya.nuk@mahidol.ac.th 1330
นางสาวศิริลักษณ์ ใจกำแหง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ sirilak.jai@mahidol.ac.th 1313
นางสาวปุณณดา อำพันธ์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป punnada.amp@mahidol.ac.th 1309
นางสาวกาญจน์สิตา เสาวกุล บรรณารักษ์ kansita.sao@mahidol.edu 2400
นางสาวณัฐิตา ขีเจริญสุข บรรณารักษ์ nattita.khe@mahidol.ac.th 2400
นางสาวนิสากร แข็งงาน หัวหน้างานคลังและพัสดุ nisakon.kha@mahidol.ac.th 1220
นางสาวลานทิพย์ หินอ่อน รองหัวหน้างานคลังและพัสดุ lantip.hin@mahidol.ac.th 1223
นางสาวอทิตยา ยอดดำเนิน นักวิชาการเงินและบัญชี atitaya.jan@mahidol.ac.th 1219
นางสาวมนัสนันท์ คงมา นักวิชาการเงินและบัญชี manasanan.kon@mahidol.ac.th 1219
นางสาวสาริณีย์ ตันธนะชัย พนักงานธุรการ sarinee.tun@mahidol.ac.th 1219
นางสาวชนิดา สู้ภัยพาล นักวิชาการพัสดุ chanida.sup@mahidol.ac.th 1222
นางสาวณัฐฐิญา ทองแท้ นักวิชาการพัสดุ nattiya.ton@mahidol.ac.th 1216
นางสาวเบญจมาศ ปิโย พนักงานธุรการ benjamas.piy@mahidol.ac.th 1217
นางสาวศมน เต็มสิงขร พนักงานพัสดุ kaseamsee.tem@mahidol.ac.th 1224
นายจักรีนนท์ หรือโอภาศ หัวหน้างานเครือข่ายและบริการวิชาการ jakreenon.rue@mahidol.ac.th 1116
นางสาวสุรณีย์ แสนยุติธรรม นักประชาสัมพันธ์ suranee.san@mahidol.ac.th 0
นายวันวิวัฒน์ นามศร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา wanveewat.nam@mahidol.ac.th 1116
นางสาววรรณธิดา ร่มไทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป wantida.rom@mahidol.ac.th 1111
นายธราธร เอกจิตต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ tharathon.eak@mahidol.ac.th 1325
นางสาวกุลภัสสรณ์ ปิ่นจุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ kulphassorn.pin@mahidol.ac.th 1324
นางสาวสปัน เอี่ยมสิงห์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ sapan.eam@mahidol.ac.th 2207
นางสาวรุชดา สิทธิสังข์ หัวหน้างานการศึกษา ruchada.sit@mahidol.ac.th 2206
นางสาวนิภา บุญเสาร์ นักวิชาการศึกษา nipha.boo@mahidol.ac.th 2208
นางสาวณภัทร์วรัญญ์ จิตต์บุญธรรม นักวิชาการศึกษา naphatvarun.chi@mahidol.ac.th 2210
นางสาวกนกวรรณ ทิมี พนักงานธุรการ kanokwan.tim@mahidol.ac.th 2206
นางสาวน้องนุช สมมาต พยาบาล norngnut.som@mahidol.ac.th 4103
นางสาวบุศรัตน์ บุญสุวรรณ์ นักวิชาการศึกษา busarut.bun@mahidol.ac.th 2206
นายธีรศักดิ์ ศรีสันต์ นักวิชาการศึกษา teerasuk.sri@mahidol.ac.th 2208
นางอัมพา เอกจิตต์ หัวหน้างานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ampha.yao@mahidol.ac.th 2403
นายสุภัทร ประสพศิลป์ นักวิทยาศาสตร์(ชำนาญการพิเศษ) suphat.pra@mahidol.ac.th 2511
นายเมธี วิบูลย์เขียว นักวิชาการเกษตร metee.vib@mahidol.ac.th 2511
นางสาวกาญจนา สุรีย์พิศาล นักวิทยาศาสตร์ kanchana.sur@mahidol.ac.th 2406
นางสาวเจนจิรา สระทองยุ้ง นักวิทยาศาสตร์ janjira.sra@mahidol.ac.th 2514
นายบุรินทร์ แสงสุข นักวิทยาศาสตร์ burin.sea@mahidol.ac.th 2403
นายเอกจักร์ จันทร์ดอน นักวิทยาศาสตร์ ekkachak.cha@mahidol.ac.th 2514
นางสาวพีรตา ขุนโอษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ phirata.khu@mahidol.ac.th 2511
นางสาวกุลธิดา อิทธิพร นักวิทยาศาสตร์ kuntida.itt@mahidol.ac.th 2511
นายณภัทร เหมือนลม้าย พนักงานทดลองเกษตร singthong.mue@mahidol.ac.th -
นายเมธา รงค์ฤทธิไกร พนักงานทดลองเกษตร meata.ron@mahidol.ac.th -
นางสาวฐิตามินทร์ รุ่งแจ้ง พนักงานประจำห้องทดลอง nampung.run@mahidol.ac.th -
นายพงษ์ ศรีทองดี ช่างฝีมือสนาม phong.sri@mahidol.ac.th -
ว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว รองหัวหน้างานวิจัยและส่งเสริมวิชาการด้านบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ somyot.nil@mahidol.ac.th 1213
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ทองกราน นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ charinthip.tho@mahidol.a.th 1210
นางสาวกรรณิการ์ ภาสดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป kannika.pas@mahidol.ac.th 1213
นางสาวนิละชา ปรางค์จันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป nilacha.phr@mahidol.ac.th 1213
นายนณฑน์จิตต์เกษม ม่วงดี พนักงานเกษตรพื้นฐาน nontajatkasem.man@mahidol.ac.th -
นายนเรศ ยุ่นเพ็ญ พนักงานเกษตรพื้นฐาน naies.yhn@mahidol.ac.th -
นายวิชิต สุขกรม หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม vichit.suk@mahidol.ac.th 1204
นายกัมพล สามสี วิศวกรโยธา kumpol.sam@mahidol.ac.th -
นายชิต อินทร์กล่ำ ช่างเทคนิค chit.ink@mahidol.ac.th -
นางสาวจิดาภา เอนกกุลชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป jidapa.ane@mahidol.ac.th 1204
นายสมชาย เอี่ยมจินดา ช่างเทคนิค somchai.eim@mahidol.ac.th 2207
นายปิยะวิทย์ มีนาลุ่ม ช่างเขียนแบบ piyawith.mee@mahidol.ac.th 1204
นายอำนวย วชิรพันธ์วิชาญ ช่างประปา amnuay.vac@mahidol.ac.th -
นายสุรชัย เผ่าผาง พนักงานขับรถยนต์ surachai.pho@mahidol.ac.th 6313
นายศิวรรจน์ มะลิวัลย์ พนักงานขับรถยนต์ hirun.mal@mahidol.ac.th 6317
นายสมบัติ แสนอาลัย พนักงานขับรถยนต์ sombat.sop@mahidol.ac.th -
นายพรเทพ สุพลัง พนักงานขับรถยนต์ pornthep.sup@mahidol.ac.th -
นายสมหมาย นึ่งแตง ผู้ช่วยช่างทั่วไป sommay.nun@mahidol.ac.th 6315
นายแสนกล้า เพิ่มสุข ช่างไฟฟ้า sankar.per@mahidol.ac.th 6315
นายพิเชษฐ์ พวงสวาท ผู้ช่วยช่างทั่วไป pichat.wua@mahidol.ac.th 6315
นายวิชัย เครือเมฆ พนักงานทั่วไป vichai.kra@mahidol.ac.th -
นายไสว คำพา พนักงานทั่วไป sawai.cap@mahidol.ac.th -
นายชัยยา ศรีสกุล พนักงานทั่วไป chaiya.sri@mahidol.ac.th -
นายนัทร์ติณัย เรือนใจหมั้น พนักงานทั่วไป vinai.ren@mahidol.ac.th -
นายชัยชาญ ทองศรี พนักงานทั่วไป chaichan.thn@mahidol.ac.th -
นายวิโรจน์ ล้ำเลิศ พนักงานทั่วไป viroj.lam@mahidol.ac.th -
มณฑล คล้ายวรรณ พนักงานทั่วไป monton.cla@mahidol.ac.th -
นายสมคิด นึ่งแตง พนักงานทั่วไป somkid.nug@mahidol.ac.th -
นายบรรชา ใจหลง พนักงานทั่วไป buncha.jai@mahidol.ac.th -
นายวรวัฒน์ จัดละ พนักงานทั่วไป worawat.jad@mahidol.ac.th -
นายสมบูรณ์ ล้ำเลิศ พนักงานทั่วไป somboon.lam@mahidol.ac.th -
นางสาวสุนทรี หิรัญรัตน์ พนักงานทั่วไป suntaree.hir@mahidol.ac.th -
นางจันทร์เพ็ญ นึ่งแตง พนักงานทั่วไป chanpen.nin@mahidol.ac.th -
นายดำรงค์ ขวัญดำรง พนักงานทั่วไป damrong.kwa@mahidol.ac.th -
นายวีระพันธ์ เฉลิมกุล พนักงานทั่วไป weeraphan.cha@mahidol.ac.th -
นางสาวสุดารัตน์ ปานดอนลาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป sudarat.pal@mahidol.ac.th 4101
นางสาวปรางค์ฉาย พันธ์เพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป prangchai.pha@mahidol.ac.th 4101
นายต่างรัฐ แก้วแสนไชย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป tangrat.kae@mahidol.ac.th -
นางสาวรุ่งสุรีย์ สุวรรณมาลี พนักงานสถานที่ roongsuree.suv@mahidol.ac.th -
นางกันยกร พรมสูงวงศ์ พนักงานสถานที่ namoil.prm@mahidol.ac.th 4109
นายพัชรพล แสนอาลัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป patchaphol.saa@mahidol.ac.th 4101
นายอิทธิพล เกตุบุตร ผู้ช่วยช่างทั่วไป ittipon.ket@mahidol.ac.th -
นางอรุณ รักษา พนักงานรักษาความปลอดภัย aroon.ruk@mahidol.ac.th -
นางสาวจันทรา ขมิ้นทอง พนักงานรักษาความปลอดภัย jantra.kam@mahidol.ac.th -
นายทัศชัย เอียกพงษ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย tachchai.eak@mahidol.ac.th -
นายวินัย พูลสวัสดิ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย vinai.poo@mahidol.ac.th -
นายศิระ ภู่สุวรรณ พนักงานรักษาความปลอดภัย sira.pus@mahidol.ac.th -
นางบัวผิน บัวขาว พนักงานรักษาความปลอดภัย bauphin.bau@mahidol.ac.th -
นางสาวธิดารัตน์ พูลผล พนักงานรักษาความปลอดภัย tidarat.pul@mahidol.ac.th -
นางชนิดา สุวรรณมาลี พนักงานรักษาความปลอดภัย chanida.suw@mahidol.ac.th -
นายศิริพัฒน์ อิ่มกมล พนักงานรักษาความปลอดภัย siripat.aim@mahidol.ac.th -
นายเสกสรรค์ อั้งลี่ พนักงานรักษาความปลอดภัย seksan.aun@mahidol.ac.th -
นายวัลลภ คุ้มตลอด พนักงานรักษาความปลอดภัย - -
นางดาวเรือง เศรษฐกิจ แม่บ้าน dawrung.sae@mahidol.ac.th -
นางสาวสุพรรษา มนพลับ แม่บ้าน supansa.mon@mahidol.ac.th -
นางยุพาฤดี ข่าต้น แม่บ้าน yuparudee.kat@mahidol.ac.th -
นางช้อนทอง วิบูลย์เขียว หัวหน้างานธุรการสำนักวิชาสหวิทยาการ chontong.vib@mahidol.ac.th 2202
นางพัชรี อินเกลี้ยง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป phatcharee.inl@mahidol.ac.th 2214
นางสาวเกศรินทร์ อินแก้ว พนักงานธุรการ kasarin.thi@mahidol.ac.th 2214
นายนรเศรษฐ์ สุทธิธรรม นักวิชาการศึกษา noraset.sut@mahidol.ac.th 2214
นางสาวสิริพร ใจกำแหง พนักงานธุรการ siripond.jam@mahidol.ac.th 2214