TH  |  EN 
จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา ปี 2560
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการตามโครงการลงทุนสร้างหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ประกาศผู้ชนะคัดเลือกเบื้องต้น โครงการลงทุนสร้างหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการลงทุนสร้างหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ
ประกาศเชิญชวนส่งข้อเสนอสัมปทานก่อสร้างหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยามหิด วิทยาเขตกาญจนบุรี
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ โต๊ะปฏิบัติการกลาง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะปฏิบัติการสำหรับห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประกวดราคารายการ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
ย้อนหลังปี 2559