จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา ปี 2560
รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมโครงการสัมปทานก่อสร้างหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุุรี
ประกาศเชิญชวนส่งข้อเสนอสัมปทานก่อสร้างหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยามหิด วิทยาเขตกาญจนบุรี
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ โต๊ะปฏิบัติการกลาง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะปฏิบัติการสำหรับห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประกวดราคารายการ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
ย้อนหลังปี 2559