จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา ปี 2559
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ ดู้ดูดควัน พร้อมติดตั้ง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางด้านเคมี
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการ
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
ประกวดราคา รายการ ซื้อเครื่องพิมพ์พอตเตอร์
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการเครื่องพิมพ์พอตเตอร์
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 แอนซี่ จำนวน 17 เครื่อง
ประกวดราคาจ้าง รายการ จ้างเหมารถตู้บริการบุคลากรเดินทางไป-กลับ ระหว่างวิทยาเขตพญาไท ศาลายา กาญจนบุรี จำนวน 1 คัน ประจำปี 2560
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 งาน
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดกลุ่มอาคารชุดพักอาศัย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 งาน
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (อาคารส่วนกลาง) ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน ประจำปี 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศประจำห้องบรรยายอาคารเรียนรวม พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 เครื่อง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กลุ่มอาคารหอพักบุคลากร จำนวน 1 งาน
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 งาน
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 งาน
ประกาศขายซองประกวดราคา รายการ เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยการเรืองรังสีเอ็กซ์แบบกระจายความยาวคลื่น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศขายซองประกวดราคา รายการ เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยการเรืองรังสีเอ็กซ์แบบกระจายความยาวคลื่น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศขายซองประกวดราคา รายการ เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยการเรืองรังสีเอ็กซ์แบบกระจายความยาวคลื่น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 เครื่อง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมบุษราคัม ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 งาน
ประกาศ ร่าง TOR รายการ ซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยการเรืองรังสีเอ็กซ์แบบกระจาย ความยาวคลื่น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ประกาศ ร่าง TOR รายการ ซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยการเรืองรังสีเอ็กซ์แบบกระจาย ความยาวคลื่น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ประกาศ ร่าง TOR รายการ ซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยการเรืองรังสีเอ็กซ์แบบกระจาย ความยาวคลื่น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ประกาศขายซองรายการ จ้างปรับปรุงห้องประชุมสกุลกันภัย จำนวน 1 งาน
ประกาศขายซองรายการ จ้างปรับปรุงห้องประชุมสกุลกันภัย จำนวน 1 งาน
ประกาศขายซองรายการ จ้างปรับปรุงห้องประชุมสกุลกันภัย จำนวน 1 งาน
ประกาศขายซองรายการ จ้างปรับปรุงห้องประชุมสกุลกันภัย จำนวน 1 งาน