TH  |  EN 

ผลงานวิจัย

ทรัพย์สินทางปัญญา
ลิขสิทธิ์ แบบจำลอง jlrRegulator v1.0 อนุสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรสำเร็จรูปจากฝางและจักรนารายณ์
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
FusionCharts will load here!

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2558
ปี 2009 ปี 2013
ปี 2010 ปี 2014
ปี 2011 ปี 2015
ปี 2012  
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ
FusionCharts will load here!

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2557
ปี 2553 ปี 2556
ปี 2554 ปี 2557
ปี 2555 ปี 2558

SCImago Journal Rank (แสดงผลได้บน internet Explorer:IE)