บุคลากรและโทรศัพท์

งานการศึกษา เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นางสาวรุชดา สิทธิสังข์ หัวหน้างานการศึกษา ruchada.sit@mahidol.ac.th 2206
นางสาวนิภา บุญเสาร์ นักวิชาการศึกษา nipha.boo@mahidol.ac.th 2208
นางสาวกนกวรรณ ทิมี พนักงานธุรการ kanokwan.tim@mahidol.ac.th 2206
นางสาวน้องนุช สมมาต พยาบาล norngnut.som@mahidol.ac.th 4101
นางสาวบุศรัตน์ บุญสุวรรณ์ นักวิชาการศึกษา busarut.bun@mahidol.ac.th 2206
นายธีรศักดิ์ ศรีสันต์ นักวิชาการศึกษา teerasuk.sri@mahidol.ac.th 2208