บุคลากรและโทรศัพท์

งานเครือข่ายและบริการวิชาการ เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นายจักรีนนท์ หรือโอภาศ หัวหน้างานเครือข่ายและบริการวิชาการ jakreenon.rue@mahidol.ac.th 1116
นางสาวสุรณีย์ แสนยุติธรรม นักประชาสัมพันธ์ suranee.san@mahidol.ac.th 0
นายวันวิวัฒน์ นามศร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา wanveewat.nam@mahidol.ac.th 1116
นางสาววรรณธิดา ร่มไทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป wantida.rom@mahidol.ac.th 1111
นายธราธร เอกจิตต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ tharathon.eak@mahidol.ac.th 1325
นายอติรุจ มิกี้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ atiruj.mik@mahidol.ac.th 1324
นางสาวกุลภัสสรณ์ ปิ่นจุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ kulphassorn.pin@mahidol.ac.th 1324
นางสาวสปัน เอี่ยมสิงห์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ sapan.eam@mahidol.ac.th 2207