ประชุม สัมมนา อบรม ปี 2559
ตรวจประเมินโครงการการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน
ตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อการเกษตรและอบรมปุ๋ยไม่พลิกกลับกอง
โครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนงบประมาณโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2559
การประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี พ.ศ.2559
สัมมนา 3 วิทยาเขต ( กาญจนบุรี นครสวรรค์ อำนาจเจริญ ) "แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ World Class Campus"
เวที "การเสวนาและประชาพิจารณ์ เพื่อบรรเทาปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับลิง"
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเห็ดถังเช่าสีทอง"
โครงการอบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน
โครงการสานสัมพันธ์พัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน 2559
โครงการ “Campus Roadshow ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Eco University”
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จับมือภาครัฐจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "การเลี้ยงหมูหลุมและผลิตอาหารสัตว์ จากวัตถุดิบท้องถิ่น”
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง รุ่นที่ 1"
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 1"
อาจารย์ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วม จัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคกลางของประเทศ
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม "การทำน้ำหมักชีวภาพ"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ MOOC
ภาพกิจกรรมหลักสูตร”เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม”
โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่กลับกอง แบบกองปุ๋ยสามเหลี่ยมและแบบในตะกร้า
อบรมให้ความรู้ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
โครงการ “ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” ให้กับบุคลากรและนักศึกษา
โครงการ " หมู่บ้านสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค "
โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ A Workshop on Promoting Earth Science and Climate Change Towards Sustainable Development
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในวิทยาเขตกาญจนบุรี
อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ได้เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติประจำปี 2559
งานสัมมนาวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (Engineering for Sustainability) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการฝึกอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 4
โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่กลับกอง แบบกองปุ๋ยสามเหลี่ยมและแบบในตะกร้า
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในวิทยาเขตกาญจนบุรี" (ด้านวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และทรัพย์สินทางปัญญา)
ประชาสัมพันธ์โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน