ความเป็นมาหน่วยงาน

เดิม วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แบ่งโครงสร้างส่วนงานภายใน เพื่อให้การบริหารงาน มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยได้แบ่งส่วนงาน ภายในออกเป็น 2 สำนัก ได้แก่ สำนักงานวิทยาเขตกาญจนบุรี และสำนักวิชาสหวิทยาการ ในส่วนของ สำนักวิชาสหวิทยาการ ได้มีการแบ่งส่วนงานย่อยออกเป็น 7 สาขาวิชา 1 งาน และงานธุรการเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ภายใต้สำนักวิชาสหวิทยาการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ของนักศึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารย์ทั้งวิทยาเขตกาญจนบุรี

ในวันที่ 8 เมษายน 2562 วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แบ่งโครงสร้างส่วนงานภายใน เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยได้แบ่งส่วนงาน ออกเป็น 12 หน่วยงาน 1 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี และ 4 ผู้ช่วยรองอธิการบดี ด้านต่าง ๆ ในส่วนของงานสนับสนุนกลุ่มสาขาวิชา ได้มีการแบ่งส่วนงานย่อยออกเป็น 8 สาขาวิชา 1 บัณฑิตศึกษา และงานสนับสนุนกลุ่มสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ของนักศึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารย์ทั้งวิทยาเขตกาญจนบุรี