ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Image

นักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ศึกษาดูงาน ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลาหัวหิน


เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 อาจารย์ ภวินท์ธนา เจริญบุญ และอาจารย์ เกียรติศักดิ์ จันทร์แก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการได้นำคณะนักศึกษาในรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 36 คน ไปศึกษาดูงาน ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลาหัวหิน อ่านต่อ