ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Image

นางสาว พิมนพัศษ์ ศิรินุพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับทุนโครงการทุนแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ณ ต่างประเทศ


นางสาว พิมนพัศษ์ ศิรินุพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับทุนโครงการทุนแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 (Mahidol University Scholarships for Undergraduate Student Exchange Program 2017) โดยเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ
Image

นายธีรพัฒน์ บุญญเศรษฐกุล นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งได้รับทุนโครงการทุนแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ณ ต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยมหิดล


นายธีรพัฒน์ บุญญเศรษฐกุล นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งได้รับทุนโครงการทุนแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ณ ต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 (Mahidol University Scholarships for Undergraduate Student Exchange Program 2017) ณ South China University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน อ่านต่อ
Image

15th Anniversary of Food Technology ในโอกาสครบรอบ 15 ปีการเปิดการเรียนการสอน


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดโครงการ 15th Anniversary of Food Technology ในโอกาสครบรอบ 15 ปีการเปิดการเรียนการสอน โดยมี ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องไพลินภูธาร อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อ่านต่อ