แบบฟอรฺ์มตามระบบควบคุมเอกสาร

MUKA-HR-01 ใบคำร้องทั่วไปงานบริหารทั่วไป

MUKA-HR-02 ใบคำร้องรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน

MUKA-HR-03 หนังสือมอบอำนาจให้เข้าประชุมแทนกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง

MUKA-HR-04 แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์

MUKA-HR-05 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี

MUKA-HR-06 แบบคำขอปรับสภาพการจ้างบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี

MUKA-HR-07 ตารางบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน ตามประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลัง

MUKA-HR-08 แบบขออนุมัติตัวบุคคลเพื่อพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี

MUKA-HR-09 แบบรายงาน การประชุม/สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ดูงานนำเสนอผลงาน ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

MUKA-HR-10 แบบคำขอมีบัตรแสดงคน

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย (ต้องใช้กระดาษสีชมพูเท่านั้น)

เบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงานชื่อส่วนงาน (ต้องใช้กระดาษสีเขียวเท่านั้น)

แบบขอรับรองสิทธิ์-แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล (สปส9.02) word

แบบขอรับรองสิทธิ์-แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล (สปส9.02) pdf

แบบขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)

แบบขอรับเงินสงเคราะห์พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)

แบบขอรับเงินสงเคราะห์พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบใบลาตามสิทธิพนักงานมหาวิทยาลัย - พนักงานมหาวิทยาลัยชื่อส่วนงาน (ลาป่วย - ลาคลอดบุตร - ลากิจ -ลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด-ลาพักผ่อน-ลาอุปสมบท-

แบบสปส. 1-03

สปส 1-03-1

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินเช่วยพิเศษ พนักงานชื่อส่วนงาน

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงานและรับรองเงินเดือน