บริการวิชาการ

2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555

 

บริการวิชาการ ปี 2559


วันเดือนปี ลักษณะงาน ผู้ปฏิบัติงาน

14-20 ส.ค.

local committee  of 23rd Electromagnetic Induction Workshop 2016

อ.ดร.ทรงคุณ บุญชัยสุข

7 ก.ค.

วิทยากรอบรมเรื่องแผ่นดินไหวที่ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา

อ.ดร.ทรงคุณ บุญชัยสุข

6-22 November

conduct the deployment of broadband seismic stations in Thailand since November 6th to 22nd 2016, based on a MEXT research grant entitled “Seismic and geo-electromagnetic observation for core and mantle”

อ.ดร.ทรงคุณ บุญชัยสุข