การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ (CONFERENCE PRESENTATION)

ORAL PRESENTATION | POSTER PRESENTATION |

 

การนำเสนอภาคบรรยาย / ORAL PRESENTATION