คณาจารย์


 
หัวหน้าสาขาวิชา
อ.ดร.ทรงคุณ บุญชัยสุข
Songkhun Boonchaisuk, Ph.D.

อ.ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล
Prinya Putthapiban, Ph.D.
ศ.ดร.สง่า ตั้งชวาล
Prof.Sanga Tangchawal, Ph.D.
           
อ.ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์
Sutatcha Hongsresawat, Ph.D.
อ.ปิยะธิดา แสงทอง (ลาศึกษาต่อ)
Piyatida Sangtong
อ.ดร.พัชชาวี นวลขาว
Patchawee Nualkhao, Ph.D.
           
อ.ณรงศักดิ์ แก้วดำ
Narongsak Kaewdam
อ.ปาริสา นิ่มเนตร
Parisa Nimnate