Bachelor of (Accountancy)

Level Bachelor's
Fauclty Kanchanaburi Campus
Website http://ka.mahidol.ac.th/division/commerce_and_management

Degree Designation

Bachelor of Accountancy

แนวทางการประกอบอาชีพ
 1. นักบัญชี
 2. ผู้สอบบัญชี
 3. นักบัญชีบริหาร
 4. ผู้วางระบบบัญชี
 5. นักบัญชีภาษีอากร
 6. นักการศึกษาและเทคโนโลยีบัญชี
 7. ผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 8. ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน บัญชี และภาษีอากร
 9. ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Curriculum Structure

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 138 Credits

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 Credits
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 16 Credits
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 Credits
2.กลุ่มวิชาภาษา 9 Credits
กลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรกำหนด 15 Credits
1.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 Credits
2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 Credits
3.กลุ่มวิชาภาษา 3 Credits
4.กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 1 Credits
หมวดวิชาเฉพาะ 101 Credits
1. วิชาแกน 53 Credits
2. วิชาเอก 33 Credits
3.วิชาเฉพาะเลือก 15 Credits
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 Credits
Course Requirments

..

Programme Lecture
 1. Sopana Pichitpornchai
 2. Duongsamorn Manowan
 3. Vuttisit Boonprasertsuk
 4. Thanachat Ritbumrung