รอบการสมัคร

รอบที่ 1 : Portfolio (ต.ค.60)
สาขาวิชา รับ/ไม่รับ ใช้วิชาเฉพาะ รายละเอียด จำนวนรับ
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ - - -
ธรณีศาสตร์ - 5
วิทยาศาสตร์การเกษตร - 15
เทคโนโลยีการอาหาร - 5
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ - - -
การจัดการ - 5
บัญชี - - -
รอบที่ 2 : โควตา (ธ.ค.60)
รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน (พ.ค.61)
รอบที่ 4 : Admissions (มิ.ย.61)
รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ (ก.ค.61)