MUKA Senior Project Exhibition 2018

นิทรรศการโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย

ภาพกิจกรรมปีที่ผ่านมา


กำหนดการงาน senoir-ex2018

เวลา กำหนดการ สถานที่
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน หน้าห้อง 2310 อาคารเรียนรวม
  พร้อมรับอาหารว่าง จุดรับอาหารว่าง
09.00-09.30 น. พิธีเปิดงาน ห้อง 2310 อาคารเรียนรวม
09.30-10.45 น. นำเสนอภาคบรรยาย ช่วงที่ 1 (AG/CB/FT/GS) ห้อง 2310 นำเสนอ 4 โครงการ
10.45-11.00 น. นำเสนอ Short Talk ช่วงที่ 1 (AG/CB/FT/GS) ห้อง 2310 นำเสนอ 4 โครงการ
11.00-12.15 น. นำเสนอภาคบรรยาย ช่วงที่ 2 (AG/CB/FT/GS) ห้อง 2310 นำเสนอ 4 โครงการ
12.15-12.30 น. นำเสนอ Short Talk ช่วงที่ 2 (AG/CB/FT/GS) ห้อง 2310 นำเสนอ 4 โครงการ
12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน จุดรับอาหารว่าง
13.30-15.00 น. นำเสนอภาคโปสเตอร์ ประจำจุดโปสเตอร์
15.00-15.15 น. อาหารว่าง จุดรับอาหารว่าง
15.15-16.45 น. บรรยายพิเศษ ห้อง 2310
16.45-18.00 น. พิธีปิด มอบรางวัลและเกียรติบัตร ปัจฉิมนิเทศ ห้อง 2310

แบบฟอร์ม