ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการเครื่องแม่ข่ายสำหรับปัญญาประดิษฐ์และเหมืองข้อมูล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี e-bidding