ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์แบบมัลติมีเดียผ่านกล้องสเตอริโอ