ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการเครื่องวัดผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding