ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 6 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding