รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป