สำรวจพื้นที่โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา เพื่อดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกับ University of Pennsylvania

วันที่ 1 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี และ อาจารย์ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมทีมงาน ในการเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านวิเทศสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนด้าน STEAM Education ระหว่าง University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้กับโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา และโรงเรียนในพื้นที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ได้มีการหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมและสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดโครงการในอนาคตร่วมกัน