อบรม/สัมมนา

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพของดิน

“ตรวจวิเคราะห์ดิน ตรวจเองได้ ง่าย รู้และเร็ว ลดต้นทุน ลดการใช้ปุ๋ยเกิน” เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” ง่ายต่อการเรียนรู้ ตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดินอย่างง่ายด้วยตัวเอง ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกสูตรปุ๋ย และกำหนดปริมาณปุ๋ยในการปลูกพืชอย่างเหมาะสมกับคุณภาพดินและชนิดพืช ในพื้นที่เกษตร

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

การทำปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง

“ทำปุ๋ยใช้เอง ไม่ต้องพลิกกลับกอง ใช้วัสดุท้องถิ่น ทำง่าย ได้เยอะ ลดต้นทุน” เทคโนโลยี “วิศวกรรมแม่โจ้ 1” ประยุกต์เศษวัสดุเหลือใช้มาทำให้เป็นปุ๋ยโดยไม่ต้องพลิกกลับกอง ง่ายต่อการทำ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน


การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานสำหรับครัวเรือนในชุมชน

เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงพลาสติกพีวีซีหรือพีอี ขนาด 7-8 ลูกบาศก์เมตร กักเก็บมูลสัตว์ หรือขยะอินทรีย์ เพื่อช่วยลดกลิ่นและเกิดก๊าซชีวภาพและน้ำหมักสำหรับทำการเกษตรในพื้นที่

รูปแบบเทคโนโลยีบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถงพลาสติกพีอี