ข่าวบริการวิชาการ

กิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
นักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี ร่วมกับนักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมทางวิชาการให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม
โครงการการบริการให้คำปรึกษา เผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ คลินิกเทคโนโลยี
กิจกรรมทางวิชาการให้กับนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Gifted)โรงเรียนสมุทรปราการ
อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่ รับฟังปัญหา และให้บริการวิชาการ เรื่องโรคพืชและการกำจัดศัตรูพืช
อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกันแก้ปัญหาการระบาดของเพลี้ยไฟในแปลงผักสลัดให้กับชุมชน
นักเรียน ร.ร.สตรีวิทย์ 2 จำนวน 180 คนเข้าฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ที่ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการ "พี่สอนน้องนักเรียนปลูกผัก" ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ม.มหิดล หารือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับเขื่อนศรีนครินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการ
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 11
อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 9 บ้านหินดาด
อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 8 บ้านท่ามะเดือ
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการวางแผนการผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 10
อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 7 บ้านหนองไผ่
อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 6 อบต.สิงห์