ข่าวบริการวิชาการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ม.มหิดล หารือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับเขื่อนศรีนครินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการ
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 11
อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 9 บ้านหินดาด
อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 8 บ้านท่ามะเดือ
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการวางแผนการผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 10
อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 7 บ้านหนองไผ่
อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 6 อบต.สิงห์