อบรม/สัมมนา

บริการวิชาการ ถ่ายทอด องค์ความรู้ ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนพร้อมผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการแก่ชุมชน อันนำไปสู่การบูรณาการองค์ความรู้แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักวิชาการอย่างยั่งยืน

  • การตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน
  • การทำปุ๋ยอินทรีย์ไม่กลับกอง
  • การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน


วิจัยสู่ชุมชน

กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเน้นความต้องการของชุมชนเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมการกระจายความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สู่ชุมชน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย