คณะผู้บริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนุบรี
ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี
  • ตำแหน่ง: รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี
  • อีเมล์: thatchavee.lee@mahidol.ac.th
รศ.ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
  • ตำแหน่ง: รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
  • อีเมล์: kamlang.chu@mahidol.ac.th
ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
อีเมล์: sirisak.soo@mahidol.ac.th
อ.ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิจัยและนวัตกรรม
อีเมล์: waraporn.the@mahidol.ac.th
อ.ดร.อำนาจ เจรีรัตน์
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
อีเมล์: amnat.jar@mahidol.ac.th
ผศ.ดร.วัชระ จินตโกวิท
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา
อีเมล์: watcharra.chi@mahidol.ac.th